o

 

 

 

  
 

   שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה, טריגונומטריה וחדו''א   

 
 
     
 

 

 

פונקציות וגרפים

 
             
 

כללי

       
 

המושג של שיפוע

       
 

המשוואה  y = mx + b

 

שיפועי של הגרפים של פונקציות   y = mx + b 

 
 

קווים מקבילים וקווים ניצבים

 

משמעות האיבר החופשי  b  חלק 1 

 
 

המשוואה  Ax + By = C

 

משמעות האיבר החופשי  b  חלק 2 

 
 

סוגים נוספים של משוואות

 

תכונות הפרופורציה של הישרים   y = mx + b

 
 

חיתוך שני קווים ישרים

 

משמעות נקודות החיתוך עם ציר ה-  x

 
         

ההמחשה הגרפית של בעיות תנועה  

 
               
               
               
 
 
 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 

הפונקציה הריבועית

 

פונקצית חזקה ופונקצית פולינום

פונקציות רציונאליות

 

פונקציות הערך המוחלט ואינטג'ר

 

פונקציות של משתנה בדיד

 

פונקציות אקספוננציאליות ולוגריתמיות

 

פונקציות הפוכות

 

אי-השוויונות והתכנון הליניארי

       
       
       
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2015-1992